#

Groningse avonturen @ Najaarscongres Rotterdam

29 Nov 2012

Ook dit jaar was er weer een Najaarscongres, ditmaal in Rotterdam! Hoog tijd om daar eens wat verhuld in vermomming van foute stereotypes de stad onveilig te maken en niet te vergeten, te praten over politiek. Er waren tal van felle discussies, dat wat onze verenigingen zo mooi maakt, om 's avonds weer over al onze meningsverschillen heen te komen. Het was ons het feestje wel weer!

 

Van 26 tot 28 oktober vond de 63e Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten plaats in Rotterdam. Vanzelfsprekend was ook de Groningse afdeling hier vertegenwoordigd. Ikzelf, Leon Ploegstra, Hannelore Vanderveen, Kirsten Overkamp, Sense Hofstede, Daan Timmer, Rik van Berkel, Marjolein Niewijk en Kay Haze vormden dit keer de Groningse delegatie. Traditioneel begon het feest voor Groningen met een lange treinreis, die dit keer wel heel erg lang werd. Wat een directe trein naar Rotterdam had moeten zijn werd door een storing ergens rondom Zwolle een ware trektocht door Nederland, zodat we uiteindelijk pas na vier uur tijd, via Arnhem en Utrecht, op onze bestemming arriveerden. 

Zoals altijd begon het congres met een leuk feestje, iets waar wij in Groningen zonder uitzondering zeer gesteld op zijn! Je begint met een pubquiz, drinkt een paar biertjes, en voor je het weet sta je om vijf uur in de Baya Beach Club, naar alle waarschijnlijkheid de meest foute tent van Rotterdam en omstreken. Gelukkig weten JD’ers het altijd gezellig te maken, foute tent of niet, dus we hebben ons prima weten te vermaken. 

De volgende dag stonden we weer vroeg op (althans, de meesten van ons), om te gaan beginnen met datgene waar het natuurlijk allemaal om draait bij de JD: inhoud! Om 11 werd de ALV geopend, waarna we eerst de gelegenheid kregen om het landelijk bestuur met de nodige kritische vragen te bestoken en vervolgens eens goed naar de financiën van onze vereniging te kijken. Gelukkig verliep dit erg vlot, zodat we om 12 uur met de echte harde politieke inhoud konden beginnen. 

Op dit congres werden er twee deelresoluties behandeld. Over ontwikkelingssamenwerking en over de woningmarkt. Daarnaast was er natuurlijk nog een hele reeks andere voorstellen in de vorm van politieke en organisatorische moties, en amendementen op ons politiek programma. Het Groningse aandeel in de discussie was duidelijk te merken, want naast Brabant was Groningen de enige afdeling die namens haar Algemene Afdelingsvergadering voorstellen had ingediend, die we een paar weken eerder op een motieavond in onze vaste stek, café de Wolthoorn, hadden besproken. In totaal werden er door de afdeling Groningen 15 voorstellen ingediend. 3 amendementen op de resolutie ontwikkelingssamenwerking, 2 amendementen op de resolutie woningmarkt, 5 amendementen op het politiek programma, 2 politieke moties en 3 organisatorische moties. 

Na de lunch was de resolutie ontwikkelingssamenwerking als eerste aan de beurt, wat direct een aantal zeer interessante discussies opleverde. Zowel de afdeling Groningen als de afdeling Brabant stelden voor om de beruchte 0,7%-norm voor ontwikkelingssamenwerking niet heilig te verklaren en deze niet op te nemen ons politiek programma. Het hoofdargument hiervoor was dat ontwikkelingshulp effectief moet zijn, en dat het niet heel zinnig is om standaard een bepaald percentage van het BNP te doneren aan arme landen wanneer niet gegarandeerd kan worden dat dit geld goed terecht zal komen. Dit voorstel werd echter verworpen, omdat de meeste leden ontwikkelingshulp toch zo belangrijk vinden dat een minimum percentage wenselijk werd geacht. Wel werd er een ander voorstel aangenomen met een stemverhouding 37 voor tegen 33 tegen, dat stelt dat de 0,7%-norm flexibel gehanteerd mag worden wanneer er eerst voor wordt gezorgd dat handelsbarrières die het voor ontwikkelingslanden moeilijk maken om te concurreren worden weggenomen. Helaas werden ook de andere twee voorstellen van de afdeling Groningen verworpen. Deze gingen over het expliciet scheiden van de budgetten van ontwikkelingshulp en defensie, en de vraag of geld voor ontwikkelingshulp daar moet worden besteed waar de noodzaak het grootst is, of daar waar het meeste resultaat kan worden geboekt. De afdeling Groningen pleitte voor dat laatste, maar helaas besloot het congres anders, zo als dat soms gaat in een democratische partij. 

Een andere interessante discussie betrof het vraagstuk omtrent het religieus onderwijs. Onze afdeling had een amendement ingediend om verder te gaan met de bestaande lijn in het politiek programma en de financiering van het religieus onderwijs volledig af te schaffen. Een aantal andere leden wilden echter een stap terug doen en pleitten juist voor het voortbestaan van het religieus onderwijs. Dit laatste voorstel werd aangenomen, maar gelukkig wel met de opmerking dat alle scholen onderwijs moeten geven over alle vormen van levensbeschouwing en niet alleen hun eigen ideologie mogen opdringen. 

Het amendement dat misschien nog wel het meeste stof deed opwaaien was het Groningse voorstel om criminele buitenlanders het land uit te zetten. Op het eerste gezicht lijkt dat een PVV standpunt, maar Groningen heeft goed weten te beargumenteren dat dit bij nadere analyse zeker geen onredelijk voorstel is. Wie te gast is in een land, als toerist, asielzoeker of immigrant en nog niet de nationaliteit van dat land heeft, dient zich ook naar de regels van dat land te gedragen. Wanneer men dat tot twee keer toe niet doet, zo redeneerde Groningen, dan heb je je kans verspeeld en wil je kennelijk geen deel uit maken van de Nederlandse samenleving en mag je terug naar je eigen land. De JD bleek echter toch wat huiverig voor het aannemen van zo’n controversieel standpunt, en het amendement werd dan ook verworpen. Toch, er waren nog opvallend veel mensen, ook van buiten Groningen, die voor dit voorstel stemden. Misschien dat dit een aanzet is geweest voor meer discussie in de toekomst. 

Ook het Groningse voorstel om een maximum te stellen aan het bedrag dat particulieren mogen doneren aan politieke partijen haalde het niet, maar zorgde wel weer voor een goede inhoudelijke discussie. Dit voorstel was ook vooral daarom ingediend, omdat ook in Groningen veel mensen het moeilijk vonden om hier een oordeel over te vellen. Is de vrijheid om je geld te schenken aan wie je wilt belangrijker dan de kleine kans dat rijke mensen politieke invloed zouden kunnen kopen? Het congres oordeelde dat zolang er transparantie is over de bedragen die partijen ontvangen, deze bedragen niet gemaximeerd hoeven te worden. 

Een Gronings voorstel dat het gelukkig wel haalde was een amendement over embryoselectie. In het politiek programma stond een vage tekst die stelde dat de beroepsgroep met een richtlijn zou moeten komen om vast te stellen wanneer embryoselectie wel en niet is toegestaan. Door het voorstel van Groningen spreekt de JD zich nu expliciet uit voor de mogelijkheid om embryoselectie toe te passen, om te voorkomen dat kinderen worden geboren met ernstige afwijkingen die het leven of de kwaliteit daarvan in gevaar brengen. 

Bij de behandeling van de resolutie woningmarkt werd één Gronings voorstel overgenomen door de indiener, en één verworpen. Het overgenomen voorstel was een tekstuele aanpassing. Een scherpe Groninger had op de motieavond een nogal vreemde formulering opgemerkt en deze geamendeerd. Het verworpen voorstel ging ook over een wat rare zinsconstructie, maar hier bleek het congres mee te kunnen leven zodat de aanpassing niet nodig werd geacht. 

Het grote succes voor onze afdeling begon op zaterdagavond, tijdens het thema feest ‘hype your stereotype’. In een bonte massa van JD’ers die op de meest uiteenlopende manieren waren verkleed, werd namelijk bekend gemaakt waar het volgende congres in juni 2013 zou plaatsvinden. De spannende strijd ging tussen Amsterdam en Groningen, en uiteindelijk werd bekend dat Groningen er met de hoofdprijs vandoor ging! Met onze lange treinreis nog vers in het geheugen maakte dit dat de feeststemming er goed inzat en we weer een fantastische nacht tegemoet gingen tot in de zeer kleine uurtjes. 

Op de zondag waren er nog een paar successen. Natuurlijk was er de zeer spannende verkiezing van het nieuwe landelijk bestuur. Voor drie functies waren twee kandidaten, wat een zeer spannende strijd opleverde, maar voor Groningen ging het er vooral om om toch nog wat meer van onze voorstellen aangenomen te krijgen. Ter compensatie van de vele verworpen moties van de afdeling werden gelukkig al onze organisatorische moties overgenomen door het landelijk bestuur. Hierdoor krijgen we eindelijk betere JD T-shirts, zullen er JD-dassen en sjaaltjes worden ontworpen voor officiële gelegenheden en wordt er voortaan voorafgaand aan de congressen een diner georganiseerd zodat we het congres goed kunnen beginnen door gezellig met alle JD’ers te gaan eten. 

Waar een aantal inhoudelijke voorstellen het dit keer dus niet heeft gehaald, heeft onze geliefde afdeling er dus wel voor kunnen zorgen dat onze vereniging nog net iets gezelliger én professioneler zal worden. Ook zijn er nog een paar Groningse voorstellen door tijdgebrek niet behandeld, dus misschien dat onze score na het volgende congres in onze eigen stad toch nog wat beter zal worden. Uiteindelijk zijn van de 15 voorstellen van Groningen er 5 aangenomen, 7 verworpen en moeten er nog 3 worden behandeld. Maar het feit dat onze afdeling weer de grootste delegatie had die op de feestjes het langst wist door te gaan, en dat het eerste zomercongres van 14 tot 16 juni in onze prachtige stad zal zijn, maakt dat het voor onze afdeling weer een onwijs leuk, leerzaam, interessant en geslaagd congres was!

 

 
Categorie: Weblog